EU za turizam

Kulturno nasleđe

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

#EUZATEBE – „EU ZA KULTURNO
NASLEĐE I TURIZAM“

EU za kulturno nasleđe i turizam“ je #EUzaTebe projekat usmeren na razvoj turizma kao značajnog privrednog potencijala za ekonomski razvoj istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Finansiraju ga Evropska unija sa 22 miliona evra i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ sa 2,3 miliona evra, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

U fokusu projekta nalazi se osam opština i gradova u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju: Smederevo, Požarevac, Kladovo, Negotin, Zaječar, Veliko Gradište, Golubac i Majdanpek.

Najviše sredstava iz ovog projekta biće usmereno na obnovu i poboljšanje infrastrukture značajnih objekata kulturnog nasleđa Srbije i Evrope.

Cilj ovog dela projekta je da se putem konzervatorskih i građevinskih radova poboljšaju i predstave lokaliteti kulturnog nasleđa kao jedan od faktora unapređenja turističke atraktivnosti ovog regiona.

 1. Felix Romuliana – Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi se na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.
 2. Fetislam tvrđava –  U Kladovu. Kroz konzervatorske radove biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.
 3. Rajačke pimnice – Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.

Druga komponenta ima za cilj da posredstvom radionica, seminara, konferencija, studijskih putovanja, mentorstva i sl. prenese znanja o uspešnim modelima održivog razvoja turizma bez negativnih socijalnih uticaja, stavljajući akcenat na očuvanje životne sredine i kulturnog nasleđa. Glavni korisnici i partneri projekta su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Turistička organizacija Srbije (TOS), ali  posebna pažnja biće posvećena radu sa organizacijama iz istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Program će uključiti i predstavnike lokalnih samouprava, lokalnih turističkih organizacija, organizacija koje upravljaju lokalitetima, kao i predstavnike privatnih kompanija koje pružaju turističke usluge sa teritorija gradova i opština obuhvaćenih projektom.

Fokus programa stručne podrške i jačanja kapaciteta, Sektora za turizam u okviru MTTT  biće usmerene na:

 • razvijanju procesa praćenja i vrednovanja efekata Strategije za razvoj turizma
 • metodologiji prikupljanja statističkih podataka vezanih za ekonomski učinak turizma
 • razvijanju i praćenju indikatora održivosti turističke industrije
 • razvijanju novih modela finansiranja (javno-privatno partnerstvo, saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama, zajmovi itd.) i olakšavanju turističkim akterima pristupa finansijama iz različitih izvora
 • razvijanju i usaglašavanju standarda kvaliteta u turističkoj industriji

Na lokalnom nivou, program će tokom trajanja projekta pokriti sledeće teme:

 • Razvoj turističkih proizvoda i usluga
 • Prezentacija i interpretacija kulturnog nasleđa
 • Zajednička promocija istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao domaće, regionalne i evropske turističke destinacije
 • Upravljanje i turistička valorizacija kulturnog nasleđa
 • Upravljanje destinacijom i saradnja među turističkim akterima
 • Modeli za finansiranje projekata u oblasti turizma
 • Posebna pažnja biće posvećena predstavljanju najboljih praksi u oblasti saradnje lokalnih turističkih zajednica i privatnog sektora u Evropskoj uniji, a koje su se pokazale kao uspešan i održiv princip razvoja destinacija.

Treća komponenta ovog projekta su grantovi, odnosno bespovratna sredstva koja će se dodeljivati lokalnim samoupravama, udruženjima građana, malim i srednjim preduzetnicima kako bi unapredili svoje privredne i turističke kapacitete. Osnovni cilj koji se želi postići dodeljivanjem bespovratnih sredstava jeste podizanje kvaliteta turističke ponude Donjeg Podunavlja. Sredstva će biti raspoređena u  četiri odvojena programa, koji se međusobno razlikuju po aktivnostima koje će se njima finansirati, kao i po  korisnicima kojima su namenjeni:

 1. Grantovi namenjeni opštinama i javnim institucijama obuhvatiće aktivnosti kojima se poboljšava turistička ponuda i kvalitet usluga, manje infrastrukturne radove koji direktno utiču na turističku atraktivnost regiona, , kao i  promocija istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao turističke destinacije. Cilj je da se poboljša saradnja javnih institucija i ostalih turističkih aktera na lokalnom nivou kako bi Donje Podunavlje postalo prepoznatljiva turistička destinacija.
 2. Asocijacije i udruženja koja direktno sarađuju, odnosno imaju članice čija je ponuda deo turističke ponude regiona, moći će da apliciraju za drugu grupu grantova, čiji je cilj jačanje kapaciteta subjekata koji rade u turizmu kako bi se time poboljšala ponuda regiona.
 3. Treći poziv je namenjen kreativnoj industriji i ustanovama kulture. Cilj je da se uvedu nove, inovativne turističke inicijative, poveća vidljivost regiona kao turističke destinacije i poboljša turistička ponuda.
 4. Poslednja grupa grantova namenjena je privatnom sektoru, odnosno privrednim subjektima koji su direktno uključeni u pružanje turističkih usluga. Svrha je poboljšanje kvaliteta turističke ponude i uključivanje sve većeg broja preduzetnika  u turističku privredu.

Cilj četvrte  komponente  projekta je  povećanje prepoznatljivosti i atraktivnosti istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao turističkih destinacija za potencijalne posetioce iz Srbije, regiona i Evrope putem marketinških kampanja u zemlji i inostranstvu, učešćem na domaćim i inostranim sajmovima, plasiranjem promotivnih sadržaja u domaćim i inostranim medijima i slično.

ANTICOVID MERE

Ubrzo po izbijanju pandemije COVID-19, „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“, kao noseći projekat Evropske unije u oblasti turizma  odgovorio je na izazove koje je pandemija stavila pred turistički sektor Republike Srbije nizom mera.

Tokom leta 2020. godine počeo je da se sprovodi specijalizovan program dodele bespovratnih sredstava usmeren na pružanje podrške lokalnom ekonomskom razvoju, a posebno mikro i malim preduzećima u ovoj oblasti, kako bi se ublažile posledice krize.

Glavni cilj ovog programa ukupne vrednosti od milion evra, je prevazilaženje ekonomskih posledica pandemije COVID-19 kroz pružanje podrške lokalnom privatnom sektoru, poboljšanje kvaliteta turističkih usluga i promociju regiona kao bezbedne i atraktivne turističke destinacije. Programom je obuhvaćeno12 opština (Boljevac, Bor, Golubac, Kladovo, Knjaževac, Majdanpek, Negotin, Požarevac, Smederevo, Sokobanja, Veliko Gradište i Zaječar) i počeo je da se implementira  septembra 2020. godine.

Pored direktne podrške lokalnom ekonomskom razvoju kroz dodelu bespovratnih sredstava, projekat je prepoznao da oporavak turističke industrije nakon izbijanja COVID-19, pre svega, o zavisi od vraćanja poverenja putnika da su smeštajni i ugostiteljski objekti bezbedni za upotrebu i da ne predstavljaju opasnost po zdravlje. Iz tog razloga projekat je u svoje aktivnosti stručne podrške i jačanja kapaciteta uvrstio i saradnju sa lokalnim partnerima na razvoju i sprovođenju dobrovoljne sertifikacione šeme „Čisto i sigurno“. Ove aktivnosti imaju za cilj  da se razviju zdravstveno-bezbednosni protokoli kao i da se obuče turistički radnici za njihovu primenu u turističko-ugostiteljskim objektima, kako bi se rizici od širenja virusa sveli na minimum. Pored  aktivnosti stručnog usavršavanja, turističkom sektoru na teritoriji cele Republike Srbije je u martu i aprilu 2021.  donirana oprema i materijal za dezinfekciju prostorija.

FETISLAM

icon

U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.

FELIX ROMULIANA

icon

Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.