EU za turizam

Usavršavanje

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Turizam je globalno prepoznat kao jedna od vodećih industrija koja podstiče razvoj i ekonomsku transformaciju lokalnih zajednica i regiona. Turistička aktivnost lako generiše zapošljavanje i ima potencijal da bude katalizator razvoja preduzetništva naročito u oblasti mikro, malih i srednjih preduzeća. U oblasti zapošljavanja turizam  naročito doprinosi zapošljavanju mladih i žena.

Strategija razvoja turizma Republike Srbije 2016-2025. prepoznaje, pored nesporne potrebe za daljim ulaganjem u revitalizaciju kulturnog nasleđa kao jednog od glavnih stubova razvoja turizma, potrebu za jačanjem stručnih kapaciteta aktera iz oblasti turizma na svim nivoima – počevši od Sektora za turizam Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija preko lokalnih turističkih organizacija, ustanova koje upravljaju lokalitetima, pružalaca turističkih usluga, hotelijera itd.

Cilj ovog dela projekta je da se, koristeći različite metodologije – radionice, seminare, konferencije, studijska putovanja, mentorstvo i slično, prenese znanje o tome kako razvijati turizam na održivi način, bez negativnih socijalnih uticaja kao i posledica na očuvanje životne sredine i kulturnog nasleđa. Na osnovu detaljnog pregleda potreba svih učesnika, najefikasnijeg načina rada i modela koji će biti predstavljeni kao primeri dobre prakse, pripremljen je program stručnog usavršavanja.

Rad sa akterima iz oblasti turizma će trajati sve do završetka projekta tj. do kraja 2022.  godine što daje dovoljno vremena za temeljno upoznavanje sa svim aspektima oblasti koje su bitne za podizanje učinka turistička industrije kako na nacionalnom, tako i na nivou destinacije Istočna Srbija.

Glavni korisnici i  partneri  projekta su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije (MTTT) i Turistička organizacija Srbije (TOS),  ali  će  posebna  pažnja  biti  posvećena  radu  sa organizacijama iz istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Program će uključiti i predstavnike lokalnih samouprava, lokalnih turističkih organizacija,  ustanova koje upravljaju lokalitetima, kao i predstavnike privatnih kompanija koje pružaju turističke usluge sa teritorija gradova i opština obuhvaćenih projektom.

Fokus stručnog usavršavanja kapaciteta Sektora za turizam u okviru MTTT će biti na:

 • razvijanju procesa praćenja i vrednovanja efekata Strategije za razvoj turizma
 • metodologiji prikupljanja statističkih podataka vezanih za ekonomski učinak turizma
 • razvijanju i praćenju indikatora održivosti turističke industrije
 • razvijanju novih modela finansiranja (javno-privatno partnerstvo, saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama, zajmovi itd.) i olakšavanju turističkim akterima pristupa finansijama iz različitih izvora
 • razvijanju i usaglašavanju standarda kvaliteta u turističkoj industriji

Na lokalnom nivou program će uključiti predstavnike lokalnih samouprava, lokalnih turističkih organizacija, ustanova koje upravljaju  lokalitetima, predstavnike hotela i drugih privatnih kompanija koje pružaju turističke usluge, od Smedereva do Zaječara. Tokom dve i po godine, program će pokriti sledeće teme:

 • Razvoj turističkih proizvoda i usluga
 • Prezentacija i interpretacija kulturnog nasleđa
 • Zajednička promocija istočne Srbije i Donjeg Podunavlja, kao domaće, regionalne i evropske turističke destinacije
 • Upravljanje i turistička valorizacija kulturnog nasleđa
 • Upravljanje destinacijom i saradnja među turističkim akterima
 • Modeli za finansiranje projekata u oblasti turizma
 • Posebna pažnja biće posvećena predstavljanju najboljih praksi u oblasti saradnje lokalnih turističkih zajednica i privatnog sektora u Evropskoj uniji a koje su se pokazale kao uspešan i održiv princip razvoja destinacija.

Kao odgovor na izazove koje je epidemija COVID-19 stavila pred turistički sektor, projekat je u svoje aktivnosti stručne podrške i jačanja kapaciteta uvrstio i saradnju sa Udruženjem hotelijera i restoratera Srbije HORES na razvoju i sprovođenju dobrovoljne sertifikacione šeme „Čisto i sigurno“. Cilj ovih aktivnosti je da se razviju zdravstveno bezbednosni protokoli kao i da se obuče turistički radnici za njihovu primenu u turističko-ugostiteljskim objektima, kako bi se rizici od širenja virusa sveli na minimum.

Aktivnosti će biti sprovedene u nekoliko faza, od kojih su najvažnije:

 • Izrada i usvajanje protokola
 • Obuka trenera
 • Nabavka opreme i materijala za dezinfekciju
 • Obuke za radnike u turizmu širom Srbije
 • Provera ispunjenosti uslova i dodela sertifikata

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

08. 12. 2021.

WEBINAR “Poslovna komunikacija“

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

11. 03. 2021.

WEBINAR “Clean and Safe - zdravstveno-bezbednosni protokoli i njihova primena”