EU za turizam

Usavršavanje

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Turizam je globalno prepoznat kao jedna od vodećih industrija koja podstiče razvoj i ekonomsku transformaciju lokalnih zajednica i regiona. Turistička aktivnost lako generiše zapošljavanje i ima potencijal da bude katalizator razvoja preduzetništva naročito u oblasti mikro, malih i srednjih preduzeća. U oblasti zapošljavanja turizam, naročito, doprinosi zapošljavanju mladih i žena.

Strategija razvoja turizma Republike Srbije 2016-2025 prepoznaje, pored nesporne potrebe za daljim ulaganjem u revitalizaciju kulturnog nasleđa kao jednog od glavnih stubova razvoja turizma, potrebu za jačanjem stručnih kapaciteta aktera iz oblasti turizma na svim nivoima – počevši od Sektora za turizam Ministarstva turizma i omladine preko lokalnih turističkih organizacija, ustanova koje upravljaju lokalitetima, pružalaca turističkih usluga, hotelijera itd.

Cilj ovog dela projekta je da se, koristeći različite metodologije – radionice, seminare, konferencije, studijska putovanja, mentorstvo i slično, prenese znanje o tome kako razvijati turizam na održivi način, bez negativnih socijalnih uticaja i posledica na životnu sredinu i kulturno nasleđe. Na osnovu detaljnog sagledavanja potreba potencijalnih učesnika, pripremljen je program stručnog usavršavanja, koji primenjuje najefikasnije načine rada i aktuelne primere dobre prakse koji su prilagođavani globalnim promenama u ovoj oblasti.

Glavni korisnici i partneri projekta su Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije (MTO) i Turistička organizacija Srbije (TOS), a posebna pažnja posvećena je radu sa organizacijama iz istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Programom su obuhvaćeni predstavnici lokalnih samouprava, lokalnih turističkih organizacija, ustanova koje upravljaju kulturno-istorijskim lokalitetima, predstavnici privatnih kompanija, ali i svi ostali akteri koji direktno ili indirektno pružaju usluge turistima i aktivni su na teritoriji gradova i opština obuhvaćenih projektom.

Fokus jačanja kapaciteta Sektora za turizam u okviru MTO je na:

 • razvijanju procesa praćenja i vrednovanja efekata Strategije razvoja turizma
 • metodologiji prikupljanja statističkih podataka vezanih za ekonomski učinak turizma
 • razvijanju i praćenju indikatora održivosti turističke industrije
 • razvijanju novih modela finansiranja (javno-privatno partnerstvo, saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama, zajmovi itd.) i olakšavanju turističkim akterima pristupa finansijama iz različitih izvora
 • razvijanju i usaglašavanju standarda kvaliteta u turističkoj industriji.

Na lokalnom nivou program će uključiti predstavnike lokalnih samouprava, lokalnih turističkih organizacija, ustanova kulture, kao i organizacija koje upravljaju kulturno-istorijskim lokalitetima, predstavnike hotela i drugih privatnih kompanija koje pružaju turističke usluge, fizička lica sa kategorizovanim smeštajem od Smedereva do Zaječara. Program pokriva sledeće teme:

 • Razvoj turističkih proizvoda i usluga
 • Prezentacija i interpretacija kulturnog nasleđa
 • Zajednička promocija istočne Srbije i Donjeg Podunavlja, kao domaće, regionalne i evropske turističke destinacije
 • Upravljanje i turistička valorizacija kulturnog nasleđa
 • Upravljanje destinacijom i saradnja među turističkim akterima
 • Modeli za finansiranje projekata u oblasti turizma
 • Posebna pažnja biće posvećena predstavljanju najboljih praksi u oblasti saradnje lokalnih turističkih zajednica i privatnog sektora u Evropskoj uniji a koje su se pokazale kao uspešan i održiv princip razvoja destinacija.

Kao odgovor na izazove koje je epidemija COVID-19 stavila pred turistički sektor, projekat je u svoje aktivnosti stručne podrške i jačanja kapaciteta uvrstio i saradnju sa Udruženjem hotelijera i restoratera Srbije HORES koje je iniciralo  razvoj i sprovođenje dobrovoljne sertifikacione šeme „Čisto i sigurno“ Ova aktivnost imala je za cilj da se razviju zdravstveno bezbednosni protokoli i da se obuče turistički radnici za njihovu primenu u turističko-ugostiteljskim objektima, kako bi se rizici od širenja virusa sveli na minimum.

Aktivnosti su sprovedene u nekoliko faza, od kojih su najvažnije:

 • Izrada i usvajanje protokola
 • Obuka trenera i radnika u turizmu širom Srbije
 • Nabavka opreme i materijala za dezinfekciju
 • Provera ispunjenosti uslova i dodela sertifikata

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

08. 12. 2021.

WEBINAR “Poslovna komunikacija“

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

11. 03. 2021.

WEBINAR “Clean and Safe - zdravstveno-bezbednosni protokoli i njihova primena”